3D

Се грижите за вашето здравје и се надевате дека ќе ви служи добро во постарите години.
Се надевате дека во иднина ќе бидете финансиски понезависни и посигурни и дека ќе може на вашите деца да им обезбедите поголема поддршка кога ќе го започнуваат својот живот.

Но животот е неизвесен и не знаете што може да донесе утрешниот ден.

За посигурна иднина за нас, за нашето семејство, за нашите деца, добро е да имаме план Б.

Токму затоа Winner Life го создаде продуктот 3Д, кој досега е најсеопфатен и најфлексибилен продукт за животно осигурување и кој нуди можност за осигурување на сите лица, без оглед на староста и на здравствената состојба.Животното осигурување 3Д е инвестиција што е наменета за сите, за децата и за возрасните,  за здравите лица, како и за лицата со нарушена здравствена состојба. Со вложување во животното осигурување вие не само што штедите средства за посигурна иднина, туку и му давате мир на семејството знаејќи дека, што и да се случи, тоа ќе има финансиска поддршка.


3Д производот е поделен спрема групите на клиенти за кои е наменет и според нивните потреби:

•    I димензија – деца
•    II димензија – здрави лица
•    III димензија – лица со нарушена здравствена состојба

За разлика од другите продукти, кај производот 3Д, вие избирате период од кога сакате да ги вклучите ризиците во штедниот дел.Мислете однапред и подготвено дочекајте ја секоја животна ситуација!

Што добивате со 3Д?

 • Штедна и заштитна функција за Вас и
  Вашето семејство
 • Минимална уплата од 20 евра месечно
 • Една година гратис осигурување
 • Можност за трикратно поголема осигурена сума
 • Можност за дополнително осигурување од незгода
 • Можност за дополнително осигурување во случај на операции
 • Дневен надомест за болнички денови
 • Можност за дополнително осигурување од
  тешки болести
 • Полисата може да се винкулира во корист на банката
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена со
  валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот
УСЛОВИ:
 • Минималната годишна уплата изнесува
  240 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на
  возраст од 065 години
 • Осигуреник може да биде и лице со нарушена
  здравствена состојба или намалена работна
  способност како последица од тешки болести
  или телесни недостатоци
 • Времетраењето на осигурувањето може
  да биде од 10 до 25 години
 • Максималниот период на траење на ова осигурување
  е до навршени 75 години на клиентот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен физички лица,
  може да се јават и правни лица
 • Начин на плаќање: повеќекратно
  (месечно, квартално, полугодишно и годишно)

ПОВОЛНОСТИ НА ПРОДУКТОТ

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање
 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Почек од една година
 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)

КАЛКУЛАТОРОдберете производ: