Web product.cdr

ДЕТСКО – ВИНКО

Вашиот најповолен детски пакет за осигурување

Дали моите деца ќе добијат добро образование? Дали ќе пораснат здрави и среќни?
За нашите деца го сакаме најдоброто, но не секогаш со сигурност можеме да им ја обезбедиме иднината што им ја посакуваме.

Со инвестирање во животното осигурување Детско – Винко обезбедете им на вашите најмили поддршка
за полесно зачекорување во самостоен живот.

Со производот Детско – Винко, освен договор за животно осигурување во случај на смрт на родителот, задолжително склучувате и еден од
дополнителните договори за осигурување што се однесува на детето, и тоа:
 • дополнително осигурување во случај на настанување на тешка болест на детето
 • дополнително осигурување во случај на траен инвалидитет на детето.
Заштитете ја иднината на вашите најмили и дајте им сигурност на вашите деца за успешен почеток во животот!

Што добивате со ДЕТСКО - ВИНКО?

 • Штедна функција за Вас и Вашето дете
 • Минимална уплата од 15 евра месечно
 • Можност за дополнително осигурување
  од повреда кај детето
 • Можност за дополнително осигурување
  од тешки болести кај детето
 • Подарок за завршено основно образование
 • Полисата може да се винкулира во
  корист на банката
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена
  со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот
УСЛОВИ:
 • Минималната годишна уплата изнесува
  180 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на
  возраст од 3 месеци-14 години
 • Максималната возраст при истек на ова
  осигурување е од 17 до 19 години
 • Начин на плаќање: повеќекратно
  (месечно, квартално, полугодишно и годишно)

ПОВОЛНОСТИ НА ПРОДУКТОТ

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање
 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Почек од една година
 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)
Во случај на смрт на родителот, 50% од осигурената сума му се исплаќа на старателот на детето во рок од 14 дена по доставена посмртница, а остатокот му се исплаќа на детето на договорениот датум на истекување на осигурувањето.

КАЛКУЛАТОРОдберете производ: