Futura proizvod za web-01

ФУТУРА

Можност за инвестирање на меѓународна берза со истовремено животно осигурување.

Инвестирајте во вашата иднина

Продуктот за животно осигурување ФУТУРА е истовремено продукт со кој може да си ја обезбедите вашата иднина преку инвестирање во акции во светски реномирани компании и истовремено имате можност да добиете и многу поголем профит за парите што ги вложувате.
generali_logo
Генерали Топ Брендови е глобално ориентиран фонд со акцент на “Blue Chip” компании кои функционираат во повеќе земји и региони, така што економските и политичките услови надвор од неговата матична земји влијаат на неговите перформанси. Неговата суштина е во флексибилност, што значи приспособување кон условите на пазарот. Овие компании имаат најбрз пристап како до човечки така и до финансиски капитал. За возврат, тие создаваат идеи што го менуваат светот. Фондот инвестира во компании кои глобално вработуваат таленти и се брзи во реализација на нивните идеи. Генерали Топ Брендови е комбинација од сигурност и профитабилност.

Што добивате со Футура?

 • Животно осигурување и инвестиција за Вас и Вашето семејство
 • Можност за дополнително осигурување од несреќен случај и дневен надомест за болнички денови
 • Можност за дополнително осигурување од операции
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот
 • Станувате индиректни акционери во странски познати компании
УСЛОВИ:
 • Минималната годишна уплата изнесува
  300 евра
 • Во случај на смрт, осигурената сума ја избира осигуреникот и истата може да изнесува од 30 до 150% од уплатените премии
 • Овој продукт е наменет за секое лице на
  возраст од 1465 години
 • Времетраењето на осигурувањето може
  да биде од 10 до 25 години
 • Максималниот период на траење на ова
  осигурување е до навршени 75 години на осигуреникот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен
  физички лица, може да се јават и правни лица
 • Начин на плаќање: еднократно и повеќекратно
  (месечно, квартално, полугодишно и годишно)

ПОВОЛНОСТИ НА ПРОДУКТОТ

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање
 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Мирување од една година
 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)

КАЛКУЛАТОРОдберете производ: