Riziko

РИЗИКО

Имате станбен кредит?
Имате ризична професија?
Каква ќе биде иднината на вашето семејство доколку нешто ви се случи вам?

Одговорноста што ја имате кога вашето семејство зависи од вас е многу голема.
Ако нешто ви се случи вам, вашето семејство не ја губи само најдрагата личност, туку останува и без финансиска потпора. Ако имате размислувано дали постои начин да ги заштитите вашите најблиски во случај на немил настан, одговорот е Ризико.

Осигурете ја иднината на вашето семејство
во случај на ненадејна смрт и за ниска премија добијте висока осигурителна сума.

Ризико е посебен вид на животно осигурување  што се склучува само во случај на смрт за времетраењето и нема карактер на штедење, поради што нема исплата на добивката, ниту исплата на осигурената сума во случај на доживување на договореното траење на осигурувањето.
Осигурете го вашиот живот и обезбедете му посигурна иднина на Вашето семејство доколку се случи најлошото!

Што добивате со РИЗИКО?

 • Заштитна функција за Вас и Вашето семејство
 • Можност за трикратно поголема осигурена сума
 • Заштита на вашиот кредит во банка
 • Можност за дополнително осигурување од незгода
 • Полисата може да се винкулира во корист на банката
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот
УСЛОВИ:
 • Минималната годишна уплата изнесува
  10 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на
  возраст од 1865 години
 • Времетраењето на осигурувањето може
  да биде од 2 до 40 години
 • Максималниот период на траење на ова
  осигурување е до навршени 85 години на клиентот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен
  физички лица, може да се јават и правни лица
 • Начин на плаќање: еднократно и повеќекратно
  (месечно, квартално, полугодишно и годишно)

ПОВОЛНОСТИ НА ПРОДУКТОТ

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање
 • Почек од една година

КАЛКУЛАТОРОдберете производ: