Semeen Premium

СЕМЕЕН ПРЕМИУМ

Дали сте се прашувале како ќе изгледа вашиот живот за 20 или 30 години?
Ќе дочекате ли пензија и дали ќе може со пензијата вистински да уживате во вашите пензионерски денови?
Кога ќе дојде времето Вашите деца да го започнат нивниот живот, дали ќе имате доволно капитал да им помогнете?

За староста е потребно да размислуваме на време.

Со вложување средства во Семеен премиум штедите средства за зрелите години и создавате капитал со чија помош ќе се чувствувате посигурно. Во текот на годините одвојувате сума на пари по ваша желба и во форма на штедење ја осигурувате вашата иднина.
Истовремено, во текот на целиот период на штедењето, вашиот живот е осигурен, така што во случај на смрт или на незгода вашето семејство ќе биде обезбедено.
Инвестирајте во животното осигурување Семеен премиум и подготвено дочекајте ги убавите пензионерски денови што доаѓаат!

Што добивате со СЕМЕЕН ПРЕМИУМ?

 • Штедна функција за Вас и Вашето семејство
 • Минимална уплата од 16 евра месечно
 • Можност за дополнително осигурување
  од незгода
 • Можност за дополнително осигурување во случај на операции
 • Дневен надомест за болнички денови
 • Полисата може да се винкулира во корист
  на банката
 • Можност за промена на времетраење на
  осигурувањето
 • Вредноста на вашата инвестиција е заштитена
  со валутна клаузула
 • Осигурувањето важи 24/7 насекаде во светот
УСЛОВИ:
 • Минималната годишна уплата изнесува
  190 евра
 • Овој продукт е наменет за секое лице на
  возраст од 1665 години
 • Времетраењето на осигурувањето може
  да биде од 3 до 40 години
 • Максималниот период на траење на ова
  осигурување е до навршени 85 години на клиентот
 • Како договорувач на осигурувањето, освен
  физички лица, може да се јават и правни лица.

ПОВОЛНОСТИ НА ПРОДУКТОТ

 • Промена на висината на годишната уплата
 • Промена на начинот на плаќање
 • Капитализација (замрзнување на полисата)
 • Почек од една година
 • Откуп на полисата (повлекување на средствата)

КАЛКУЛАТОРОдберете производ: